Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Půjčovny lodí CK Klíč s.r.o.

Půjčovna lodí CK Klíč – dále jen půjčovna

I. Objednávka, rezervace a platba

1. Objednávka vodáckého vybavení bude provedena na stránkách půjčovny,
telefonicky nebo písemně na adrese rezervace@ckklic.cz
2. Půjčovna přijatou objednávku potvrdí a tím objednané vybavení nájemci na daný
termín závazně zarezervuje. Půjčovna si vyhrazuje právo přijatou objednávku
nepotvrdit (=zrušit).
3. Po provedení rezervace musí nájemce uhradit zálohu 50% z celkové výše
nájemného. Pokud nebude záloha uhrazena a nebude domluveno jinak,
objednávka se ruší.
Platbu zálohy lze provést bankovním převodem na účet půjčovny. Číslo účtu,
variabilní symbol a požadovanou částku obdrží nájemce emailem spolu s
potvrzením rezervace. Pokud se vybavení rezervuje méně než 3 dny před začátkem
nájmu, nájemce zálohu neplatí.

4. Doplatek nájemného uhradí nájemce hotově při převzetí vodáckého vybavení a
uzavření nájemní smlouvy. V půjčovně CK Klíč není možné platit kartou.
5. V případě zrušení rezervace bude rezervační poplatek nájemci vrácen po
odečtení storno poplatku dle storno podmínek

II. Zrušení a změna rezervace

1. Zrušení rezervace ze strany nájemce:
Rezervaci může nájemce zrušit buď telefonicky na tel.: +420 777 602 012 a potvrdit
zrušení písemně e-mailem na: rezervace@ckklic.cz . Při zrušení rezervace nebo její
části ze strany nájemce je tento povinen uhradit storno poplatek, dle storno
podmínek uvedených v tabulce níže.
Storno poplatky z ceny nájmu vybavení:
při zrušení rezervace 5 a více dní  před začátkem nájmu lodí – bez poplatku
při zrušení rezervace 4-2 dny před začátkem nájmu lodí 20% z ceny nájmu 20% z ceny minimálně však 200,- Kč

při zrušení rezervace 1-0 dní před začátkem nájmu lodí 50 % z ceny nájmu 50% z ceny

Cenou nájmu vybavení se zde rozumí cena za pronájem rezervovaného vybavení
dle ceníku.

2. Změna rezervace ze strany nájemce:
Rezervaci může nájemce po dohodě s Půjčovnou změnit, a to telefonicky nebo
prostřednictvím e-mailu, pokud současně budete informovat půjčovnu telefonicky.
Dojde-li během změny rezervace ke snížení počtu objednaných lodí nebo ke
zkrácení délky pronájmu, bude storno poplatek vypočítán ze zrušené části
rezervace (tedy z rozdílu ceny mezi původní a upravenou objednávkou).
Příklad: Nájemce si objednal 6 lodí za cenu 2.070 Kč. Poté objednávku změní –
zkrátí ji pouze na 2 lodě (690 Kč). Storno poplatek se v tom případě počítá ze
základu 1.380 Kč (2.070-690) a jeho výše (%) se odvíjí od toho, jak dlouho dopředu
nájemce rezervaci změní.
3. Zrušení a změna rezervace ze strany Půjčovny lodí CK Klíč s.r.o.
Půjčovna si vyhrazuje právo zrušit rezervaci v případě, že nájemce včas neuhradil
zálohu.
V případě nesplavnosti vybraného úseku řeky (z důvodů vysokého nebo naopak
nízkého vodního stavu) bude půjčovna nájemce o této skutečnosti neprodleně
informovat. V případě, že bude splavný jiný úsek řeky, bude rezervace po vzájemné
dohodě přesunuta na tento úsek. V případě, že plavbu nelze realizovat nikde na
dané řece, bude smlouva po dohodě obou stran buď zrušena, nebo přesunuta na
jiný termín.

Limity nesplavnosti:
Limity nesplavnosti se řídí podle limitů uvedených pro daný úsek
na www.vodackanavigace.cz.

III. Nájem vybavení

1. Smlouva o nájmu a převzetí vodáckého vybavení
Podpisem smlouvy o nájmu vodáckého vybavení vzniká nájemci právo na dočasné
užívání objednaného vodáckého vybavení v termínu uvedeném v nájemní smlouvě.
Pro uzavření smlouvy a převzetí vybavení je nájemce povinen předložit platný
občanský průkaz nebo cestovní pas. Bez těchto dokladů nemůže být předmět
nájmu předán! Vodácké vybavení bude nájemci předáno ihned po podpisu nájemní
smlouvy. Při převzetí vybavení je nájemce povinen zkontrolovat předmět nájmu.
Svým podpisem potvrzuje, že vodácké vybavení převzal v pořádku, na dobu určitou,
uvedenou ve smlouvě.
2. Čas a místo převzetí a vrácení vybavení
Předání objednaného vybavení se uskuteční v místě uvedeném v rezervaci. V
půjčovně si může nájemce vybavení vyzvednout kdykoli v otevírací době. Mimo
půjčovnu předá pronajímatel nájemci vybavení v předem sjednaný čas. Nájemce je
povinen vrátit pronajaté vybavení poslední den nájmu v čas a v místě uvedeném ve
smlouvě. V případě pozdního vrácení vodáckého vybavení je nájemce povinen
zaplatit půjčovně smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou započatou hodinu.
3. Povinnosti nájemce ve vztahu k užívání vybavení
Předmět nájmu (vodácké vybavení) je nájemce povinen užívat výlučně k účelu, k
němuž je předmět nájmu určen. Dále je nájemce povinen s předmětem nájmu
zacházet tak, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda. O případném vzniku škody
musí nájemce bezodkladně informovat pronajímatele. Nájemce není oprávněn na
předmětu nájmu provádět jakékoliv úpravy bez předchozího výslovného souhlasu
pronajímatele. Nájemce je povinen chovat se tak, aby sobě ani třetí osobě
nezpůsobil škodu či jinou újmu.
4. Ztráta nebo poškození vodáckého vybavení
Vodácké vybavení musí být vráceno čisté, kompletní a nepoškozené. Pokud
vodácké vybavení nebude vráceno v pořádku, je nájemce povinen zaplatit částku,
odpovídající nákladům na opravu, údržbu, případně koupi nového vodáckého
vybavení
5. Dohoda o uznání závazku

V případě, že nebude nájemce schopen uhradit způsobenou škodu nebo smluvní
pokutu za pozdní vrácení lodí hotově při vrácení lodí, je povinen podepsat na místě
dohodu o uznání dluhu a provést úhradu dlužné částky bezhotovostním převodem
na účet CK Klíč a to nejpozději do 14 dnů ode dne skončení nájemního vztahu.

IV. Příplatek „Pojištění storna“

Při objednání vybavení si nájemce může sjednat „Pojištění storna“.
1. Výše příplatku „Pojištění storna“ činí 10% z celkové výše nájemného, před
započtením slev a bez započtení ceny dopravy.
2. Příplatek „Pojištění storna“ je třeba uhradit při doplatku nájmu. Pokud
nájemce uhradil příplatek Pojištění storna, vztahují se na něj odlišně od
storno podmínek uvedených v bodě II následující podmínky zrušení nebo
změny rezervace:
a. V případě, že nájemce zruší celou rezervaci (část rezervace) před
zahájením plavby, vrátí mu Půjčovna zaplacenou zálohu (odpovídající
část).

3. V případě, že se nájemce rozhodne pro předčasné ukončení nájmu, vrátí mu
Půjčovna část uhrazeného nájmu po odečtení ceny využitých dní (dle ceníku
Půjčovny). Každý započatý den nájmu je považován za využitý.
4. Uhrazený příplatek „Pojištění storna“ zůstává vždy půjčovně.

V. Pojištění proti poškození vodáckého vybavení

1. Pojištění proti poškození vodáckého vybavení je zdarma zahrnuto v ceně nájmu.
V případě poškození, či zničení vodáckého vybavení nehradí nájemce plnou cenu
vodáckého vybavení, ale pouze spoluúčast dle následující tabulky.

Náhrada poškození vodáckého vybavení

 Kanoe Vydra, VikyNafukovací kánoe YoukonRaft 6PádloVestaBarel
úplné zničení8 000,-Kč10 000,-Kč14 000,-Kč150,-Kč200,-Kč100,-Kč
částečné
poškození
500 - 1 000,-Kč1 000 - 2000,-Kč1 000 - 3 000,-Kč50,-Kč50,-Kč50,-Kč
dle rozsahu poškozenídle rozsahu poškozenídle rozsahu poškození

Úplným zničením vybavení se rozumí takové poškození vybavení, že toto vybavení
nebude možné opravou uvést do původního stavu nebo stavu velmi blízkého
původního stavu.

Částečným poškozením vybavení se rozumí změna vzhledu, tvaru nebo funkce
vybavení, kterou bude po opravě možné uvést do stavu umožňujícího obvyklé
užívání vybavení.

2. „Pojištění proti poškození vodáckého vybavení“ se nevztahuje na:

 • Ztrátu nebo krádež vybavení (vybavení, jakkoliv poškozené, je vždy nutné
  vrátit!).
 • Úmyslné poškození vybavení
 • Poškození vybavení ohněm nebo cigaretami (zejména plovací vesty a
  nafukovací lodě je nutno chránit před propálením).
 • Prasknutí nafukovacích lodí působením tepla nebo slunce (rafty je třeba na
  břehu VŽDY upustit, aby kvůli teplu nepraskly).
 • Poškození vybavení na jezu, který je ve vodácké navigaci, označený jako
  nebezpečný nebo nesjízdný.
 • Poškození pádel při přenášení lodí (pádla se nesmí používat tak, že by byla
  provléknuta madly lodi a loď se na nich nesla. Pádla se tímto způsobem
  snadno ohnou a zničí).
VI. Zpracování osobních údajů

Účastník souhlasí s tím, aby Půjčovna zpracovávala a evidovala osobní údaje
poskytnuté mu v souvislosti s objednanou sportovní akcí nebo zájezdem.
Objednavatel a všichni účastníci dávají souhlas k zařazení osobních údajů do
databáze Cestovní kanceláře Klíč s.r.o. a jejich použití pro potřeby Půjčovny a CK.
Tento souhlas se výslovně vztahuje i na rodné číslo. Dále účastník souhlasí, že je
Půjčovna oprávněna zpřístupnit uvedené údaje v nezbytném rozsahu na vyžádání
orgánům státní správy a Policie ČR. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je CK Klíč
oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení smluvního vztahu a to po dobu,
plynoucí z povinnosti tyto údaje archivovat. Cestovní kancelář Klíč s.r.o. neposkytne
tyto údaje pro další komerční využití jiným subjektům.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré zapůjčené vybavení (vodácké nevyjímaje) užívá nájemce na vlastní
nebezpečí. Půjčovna lodí CK Klíč nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví
nebo na majetku nájemce nebo třetích osob vzniklých v souvislosti s užíváním
zapůjčeného vybavení.
2. Půjčovna neručí za vodotěsnost zapůjčených barelů. Cenné věci doporučuje před
uložením do barelu zabalit do vodotěsných obalů.

3. Půjčovna CK Klíč s.r.o. je oprávněna kdykoli měnit tyto obchodní podmínky.
Platnosti nabývají okamžikem zveřejnění na internetových stránkách a nově
uzavřené smlouvy se budou řídit vždy podmínkami platnými v době uzavření těchto
smluv.
4. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost
těchto obchodních podmínek.
5. Objednáním nájmu vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito obchodními
podmínkami.
6. Součástí těchto obchodních podmínek je Cení nájmu
V Trutnově dne 1.3.2018
Cestovní kancelář Klíč s.r.o.